Bayam dempo memiliki nama lokal : bayem empo, bayem lemah (Jawa), bayem hayu, bayem kotok (Sunda), ternak lakek (Madura). Nama latin : Altehrnantehra philoxeroides, dari famili Amaranthaceae. Tanaman